Gedragsregels

De KNVB heeft de laatste jaren een steviger beleid ontwikkeld om excessen/calamiteiten op en rond de voetbalvelden in de dammen. De bond treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestatie van scheidsrechters en hun assistenten, discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag (fysiek en verbaal) plaatsvinden.

De straffen die de KNVB oplegt zijn niet mis. Het gaat om langdurige schorsingen, fikse geldboetes, in mindering brengen van wedstrijdpunten en/of terugzetten van teams naar een lagere klasse. Ook kan men besluiten dat een club een weekend niet mag voetballen, gekoppeld aan een verplichte bijeenkomst voor al het kader. In het ergste geval kan de club geroyeerd worden.

Het bestuur van v.v. Doetinchem staat volledig achter dit beleid. In overleg met de Commissie van Beroep, senioren- en jeugdcommissie is besloten om bij het signaleren of aantreffen van bovenstaande “overtredingen en/of wangedrag” ook intern zelf hard op te treden. Vooruitlopend op de eventuele maatregelen door de KNVB worden door het bestuur c.q. de senioren- en jeugdcommissies passende straffen c.q. sancties opgelegd waarbij een beroep mogelijk is bij de Commissie van Beroep (CvB).
In geval van vernielingen op of rond onze maar ook andere accommodaties worden de kosten altijd volledig verhaald op de dader(s).

A. Algemene richtlijnen.

1. Het bestuur verlangt van haar leden dat ze elkaar tijdig corrigeren wanneer zaken mis dreigen te gaan. Van leden wordt verwacht dat ze elkaar wijzen op de eventuele consequenties van hun negatief dan wel onsportief gedrag.

2. Het Dagelijks Bestuur bepaalt in geval van excessen of calamiteiten de strafmaat zoals omschreven bij punt C. Straffen en/of sancties. Zij kan deze taak delegeren aan de senioren- en/of jeugdcommissie.

3. Wekelijks wordt aan de hand van de kopieën van de digitale wedstrijdformulieren door of namens het bestuur bekeken of er zich (zeer)ernstige feiten hebben voor gedaan, veelal bestraft met een directe rode kaart. Betrokken “boosdoener” wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie waaronder hij/zij valt. De leider en/of aanvoerder van enig team zijn verantwoordelijk dat bovengenoemde kopie, binnen 48 uur na de wedstrijd, in het bezit van het bestuur komt.

4. Straffen en/of sancties kunnen ook worden opgelegd zonder dat deze feiten formeel door de scheidsrechter zijn geconstateerd c.q. opgetekend.

5. Binnen 4 werkdagen, na het begaan van de overtreding, kan het betrokken lid, c.q. de ouder/verzorger van een jeugdlid, een gesprek aanvragen met het bestuur om de toedracht van het gepleegde feit nader toe te lichten. Eventueel kan de trainer, leider en/of de aanvoerder gevraagd worden een toelichting te geven.

6. De opgelegde straf en/of sanctie wordt mondeling meegedeeld aan het betrokken lid en, indien het om een jeugdlid gaat, aan zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Desgewenst kan de uitspraak ook schriftelijk verkregen worden. Ook wordt zijn/haar trainer, leider of aanvoerder op de hoogte gebracht.

7. De opgelegde straf en/of sanctie gaat direct na het uitspreken in.

8. Tegen de opgelegde straf en/of sanctie is beroep mogelijk bij de door de Algemene Ledenvergadering benoemde Commissie van Beroep. Tegen een uitgesproken royement kan uitsluitend in beroep worden gegaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De straf wordt daarbij niet opgeschort.

9. In geval van recidive, verzachtende dan wel verzwarende omstandigheden kan het bestuur afwijken van de volgorde of zwaarte van straffen en/of sancties zoals genoemd in punt C. Straffen en/of sancties.

10. De kosten, in rekening gebracht bij de afhandeling door de KNVB, moeten door het betrokken lid zelf, bij eerste aanzegging, direct worden betaald

11. De kosten, in rekening gebracht door het bestuur c.q. een betrokken partij, voor de onder B a t/m f genoemde feiten, worden op het betrokken lid verhaald. De nota dient, bij eerste aanzegging, direct betaald te worden.

B. Het plegen van een (zeer) ernstig feit.
Hieronder wordt verstaan:

1. De scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter:

a. Beledigen
b. Discrimineren
c. Bedreigen in woord en/of gebaar.
d. Spuwen, zowel naar als raken
e. Aanraken/slaan en/of trappen

f. Elke andere vorm van wangedrag door leden niet daadwerkelijk deelnemend aan wedstrijden.

2. Een tegenspeler, als boven bij B.  a. t/m e.

3. Een trainer/leider en/of medespeler, zowel voor, tijdens als na de training of wedstrijd, als boven bij B.  a. t/m e.

4. Het aanrichten van vernielingen van in/op de eigen of accommodaties van de tegenpartij.

5. Het plegen van diefstal van goederen in/op de eigen of accommodaties van de tegenpartij.

C. Straffen en/of sancties.
De hieronder genoemde straffen en/of sancties volgen op de onder B. a t/m e gepleegde feiten:
1. B. 1. a t/m d.: uitsluiting* voor maximaal tien bindende** wedstrijden.

2. B. 1. e.: schorsing*** van maximaal twee  jaar.

3. Bij herhaling van punt 2 volgt een voorlopig royement, zie ook onder
E. Royementsbepaling.

4. B. 2. (B. 1. a. t/m d.): alternatieve straf tot oplopend een uitsluiting* van maximaal tien bindende** wedstrijden.

5. B. 1. (B. 1. e.): uitsluiting* van maximaal tien bindende** wedstrijden.

6. Bij herhaling van punt 5 volgt een schorsing*** van maximaal twee jaar.

7. Bij een derde maal herhaling van punt 5 volgt een voorlopig royement, zie ook onder E. Royementsbepaling.

8. B. 3. (B. 1. a. t/m d.): alternatieve straf oplopend tot ontzegging training voor maximaal tien trainingen. E.e.a. in overleg met de trainer(s).

9. B. 3. (B. 1. e.): uitsluiting* van maximaal vijf bindende** wedstrijden en ontzegging trainen voor maximaal tien trainingen. E.e.a. in overleg met de trainer(s).

10. B. 4. en 5.: alternatieve straf oplopend tot een schorsing*** van maximaal zes maanden (afhankelijk van het gepleegde feit) en betaling van de toegebrachte schade. Eventueel wordt betrokkene overgedragen aan bureau JEKK.

11. Bij herhaling van punt 10 volgt royement, zie ook onder E. Royementsbepaling.

12. B. 1. f.: de op te leggen straf en/of sanctie wordt door het bestuur bepaald.

13. Alle bovengenoemde straffen en/of sancties kunnen worden aangevuld met een verbod om gedurende die periode het sportpark te betreden.

* Uitsluiting geldt alleen voor de onder ** genoemde wedstrijden. 

** Onder bindende wedstrijden worden gerekend competitie- en/of bekerwedstrijden.
Eventuele uitsluiting voor oefenwedstrijden kan als bijkomende straf worden
toegevoegd. 

*** Gedurende een schorsing mag betrokkene niet de aan het lidmaatschap van de v.v. Doetinchem verbonden rechten – hoe ook genaamd – uitoefenen, met uitzondering van het recht om tijdig in beroep te gaan van de opgelegde schorsing bij
de CvB en van het recht om op enig moment een gratieverzoek in te dienen.
Concreet betekent dit, niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of andere
activiteiten noch het vervullen van enige functie binnen de v.v. Doetinchem.

D. Consequenties voor betrokkenen van straffen of sancties, genoemd onder C. Straffen en/of sancties, in geval van overschrijving naar een andere voetbalclub.
Als een lid één der bovengenoemde straffen is opgelegd en hierop besluit overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging, dan zal het bestuur het bestuur van de nieuwe vereniging inlichten over het gedrag van en opgelegde verenigingsstraf aan het betrokken lid.

E. Royementsbepaling.
De genoemde royementsbepaling kent de volgende procedure: Nadat geconstateerd is dat betrokkene bij herhaling een (zeer)ernstig feit heeft gepleegd, ontvangt betrokkene van het bestuur een Royementsbrief. Hierin wordt aangegeven dat het bestuur overweegt betrokkene te royeren (af te voeren van de ledenlijst). Het betrokken lid kan, binnen één maand na dagtekening van de royementbrief, tegen deze maatregel “in beroep” gaan bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Betrokkene blijft tot aan die vergadering disciplinair gestraft (niet trainen en/of wedstrijden spelen). De Algemene Ledenvergadering beslist, geadviseerd door de CvB beide partijen gehoord hebbende, over het royementbesluit. Haar uitspraak is bindend. Bij bevestiging zal ook de KNVB geïnformeerd dienen te worden.

F. Documentatie.
Strafdossiers van betrokken spelers/leden zullen tot  twee jaar na het “uitzitten” van de laatste straf worden opgeslagen en dan worden vernietigd. De vernietigde straffen zullen bij een daarop volgend vergrijp niet meer meewegen bij het bepalen van de strafmaat.

Aldus opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2014.

Het Bestuur van v.v. Doetinchem.

Scroll naar boven