Veilig Sportklimaat

 
Veiligheid voor onze jeugdige voetballers en voetbalsters
Het NOC*NSF en de KNVB zetten in op het creëren van een veilige omgeving voor alle kinderen en
jongeren tot 18 jaar. Het doel is om de risico’s op ongewenst gedrag en seksuele intimidatie te
verkleinen. Het bestuur van de Voetbalvereniging Doetinchem onderschrijft deze ontwikkeling en
maakt dit streven naar een veilig sportklimaat een onderdeel van haar beleid.
Dit streven komt terug in het volgende:
1. Gedragsregels
2. Aanstellingsbeleid vrijwilligers
3. Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor onze begeleiders
4. Vertrouwenscontactpersoon
1. Gedragsregels

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke
sportbonden, waaronder ook de KNVB, onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op
ongewenst gedrag in de relatie jeugdige sporter en begeleider te verkleinen. Voetbalvereniging
Doetinchem onderschrijft de onderstaande 11 gedragsregels en verwacht van haar vrijwilligers dat zij
dit ook doen. Waar in de tekst over ‘begeleider’ wordt gesproken wordt bedoeld een ieder die zich, op
welke manier dan ook, bezighoudt met het begeleiden van één of meerdere jeugdleden, zoals: trainers
en leiders, maar ook begeleiders bij één van de activiteiten, al dan niet eenmalig of langdurig. De
gedragsregels zijn:
• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijk gestelde doel.
• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan
met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg
van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun
werk goed kunnen uitoefenen.
• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij
de betreffende persoon daarop aanspreken.
• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

2. Aanstellingsbeleid vrijwilligers
Bij de aanstelling van trainers/leiders wordt een aantal stappen doorlopen die bijdragen aan het
creëren van een veilige omgeving voor onze jeugdleden. Te denken valt aan de volgende zaken:
• het voeren van een kennismakingsgesprek;
• Indien van toepassing; het checken van referenties;
• het laten aanvragen van een VOG;
• de trainer/leider wordt lid gemaakt van de KNVB. Indien dit niet kan of wenselijk is zal deze
vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) moeten tekenen
(https://centrumveiligesport.nl/media/1085/veilige-sportcultuur-verklaring-onderwerping-
tuchtrecht-voorbeeld.docx). Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij
daarvan op de hoogte;
• het onder de aandacht brengen/overhandigen van de gedragsregels.

3. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en het risico op seksuele intimidatie te
beperken, is het invoeren van een verplichting aan de begeleiders van jeugdleden om een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid
over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met
kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van
een VOG in sport is gratis.
Het verzoek een VOG aan te vragen geldt voor de huidige en nieuwe vrijwilligers van 18 jaar en ouder,
die direct of indirect contact hebben met minderjarigen. Dit betreft alle leiders, trainers, leden van de
activiteitencommissie en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG
aan. De VOG heeft een geldigheid van 5 jaar.
De betreffende vrijwilligers worden benaderd met meer informatie. Meer informatie over Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) vind je hier: https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-
informatie/verklaring-omtrent-gedrag-vog.

4. Vertrouwenscontactpersonen
Beleid en maatregelen gericht op een veilig sportklimaat geven helaas geen garantie dat
grensoverschrijdend gedrag niet meer voor kan komen. Dit is één van de redenen waarom er binnen de
voetbalvereniging Doetinchem een vertrouwenscontactpersoon wordt aangesteld. Bij deze
vertrouwenscontactpersoon kunnen (ouders van) leden terecht die te maken krijgen of vragen hebben
over:
• pesten en gepest worden;
• machtsmisbruik en verbale agressie;
• het gevoel hebben dat je er (bv vanwege je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur) niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier
waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als
onprettig ervaart;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier
mee te maken heeft;
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur. De vertrouwenscontactpersoon kan in alle vertrouwen luisteren naar je verhaal,
meedenken over de te nemen stappen. En indien nodig kan zij helpen door professionele mensen in te
schakelen waar dat nodig is.

Bij wie kun je terecht?
Hulp nodig? Wil je je verhaal kwijt of jouw twijfels delen? Bij de vertrouwenscontactpersoon binnen
onze club kun je vertrouwelijke zaken kwijt. Je kunt hierbij dus denken aan (seksuele) intimidatie,
persoonlijke problemen of grensoverschrijdend gedrag.
Onze vertrouwenspersoon is Karen van den Bremen, 06-51922214.

Als er sprake is van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag, dan kun je ook terecht bij het Centrum
Veilige Sport Nederland: telefoon 0900 – 2025590 of via mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl. Het
Centrum Veilige Sport Nederland is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.
Of ga naar https://centrumveiligesport.nl/  voor alle informatie.Scroll naar boven