Kom naar de algemene ledenvergadering op 14 november

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Doetinchem wordt dit jaar gehouden op woensdag 14 november, aanvang 20:00 uur in de kantine. Als u wilt meepraten/meebeslissen over het reilen en zeilen in onze voetbalclub, is dat een prima gelegenheid.

De AGENDA ziet er als volgt uit:

1. Opening vergadering en vaststelling aantal stemgerechtigde leden (zie ook Noot-1)
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25-10-2017 en van de ALV d.d. 19-12-2017 (zie ook Noot-2)
3. Mededeling ingekomen stukken, berichten van verhindering.
4. Bespreking en vaststelling van het jaarverslag van het bestuur inzake het seizoen 2017-2018 (zie ook Noot-2)

5. Financiële zaken (zie ook Noot-2):
a. Bespreking van het financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
b. Verslag kascommissie
c. Vaststelling van de balans en de jaarrekening van het seizoen 2017-2018
d. Bespreking van het project Sportimpuls voor de periode 2018-2020
e. Bespreking en vaststelling van de begroting seizoen 2018-2019
f. Benoeming leden kascommissie voor het seizoen 2018/2019
– Aftredend zijn Michiel van Til en Joop Es, die in principe nog herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode van drie jaar. Tevens moet er nog een reservelid worden benoemd, zodat de kascontrolecommissie – geheel volgens de statuten – uit drie leden plus een reservelid bestaat (alle vier niet deel uitmakend van het bestuur).
g. Vaststelling hoogte contributies
– Het bestuur stelt voor om de contributies zowel per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 trendmatig te verhogen met de consumentenprijsindex (een inflatiecorrectie). In de praktijk betreft het hier een verhoging die naar verwachting tussen de 0 en 2% ligt.

6. Bestuursverkiezing (zie ook Noot-3):
– Binnen het bestuur is Wouter Hilkhuijsen tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de opengevallen plaats op te vullen met de benoeming van Henri Peters, voorzitter van de sponsorcommissie.
– Het bestuur vraagt verder toestemming om het bestuur tijdens het seizoen 2018/2019 zo mogelijk tevens uit te breiden met voorzitters/leden van andere commissies. De formele verkiezing van die nieuwe bestuursleden kan dan geschieden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

7. PAUZE

8. Bespreking stand van zaken m.b.t. de opwaardering en herverdeling van de voetbalvelden op sportpark De Bezelhorst
– De secretaris zal een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.
9. Plannen sponsorcommissie
– De voorzitter van de sponsorcommissie zal een toelichting geven.
10. Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting vergadering.

Noot-1:
– Voor leden jonger dan zestien jaar geldt dat zij zich uitsluitend kunnen laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger. In verband met de controle op de stemgerechtigheid van de aanwezigen wordt in dat geval verzocht zijn/haar legitimatiebewijs mee te brengen.
– Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar of ouder. Maar de gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Noot-2:
– Deze stukken liggen op de vergaderdag vanaf 18.30 uur voor ieder lid ter inzage in de bestuurskamer. Leden die deze stukken eerder willen inzien, kunnen – als het om de financiële stukken gaat – een afspraak maken met penningmeester Jan Engelen (06 – 4336 7824) of – als het om de overige vergaderstukken gaat – met secretaris Jan Klomp (06 – 25 400 243).

Noot-3:
– Kandidaten voor het bestuur kunnen (ingevolge artikel 8, lid 2 van de Statuten) worden ingebracht door het bestuur of door tenminste vijftien leden. In het laatste geval moet de door vijftien leden ondertekende schriftelijke voordracht, tesamen met een door de bestuurskandidaat getekende bereidverklaring, uiterlijk drie dagen voor de dag van de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris zijn ingediend. In dit geval dus uiterlijk op 11 november om 20.00 uur.

Meer nieuws

Aankomende activiteiten:

Geen activiteiten.

Archief
Scroll naar boven